favicon

Je kunt tussen 09:00 en 17:00 ook telefonisch bestellen via: +31 (0)20 - 520 60 70

My Cart

Multilingualism: friend or foe?

Multilingualism: friend or foe? You hear a lot of misconceptions about it. That multilingualism causes language deficiency in children or that it harms your mother tongue. In addition, not all forms of multilingualism are valued. Some languages are considered better than others. But that, of course, is not true. At the publishing house RongoBooks, multilingualism is not a foe.

Multilingualism offers numerous advantages. Here are five reasons why multilingualism can be a friend to you:

1.           Multilingualism immerses you in different cultures:

Multilingualism encourages you to learn more about other languages and other cultures. As a result, multilingualism offers a more significant understanding of different perspectives and sensitivity toward other cultures.

2.           Multilingualism offers you advantages in terms of language learning:

Your brain automatically makes links to other languages. What resembles your language, you will often be able to infer from the text you read in another language. For example, friend is very similar to the Dutch word vriend.

Thanks to your knowledge of other languages, you also have a broad knowledge of vocabulary. It allows you to interact with a wide audience and build communication skills.

3.           Multilingualism gives you cognitive advantages:

Cognitive benefits are advantages in terms of thinking and processing information. Your brain learns to adapt to different languages. And that manifests itself in other tasks beyond language skills. For example, a multilingual person can deal with problems faster. In addition, multilingualism can train your memory, which comes in handy later in life!

4.           Multilingualism helps you in terms of work:

Multilingualism is very attractive in today’s world. More and more people are multilingual and in a globalized world like ours, that is an asset.

5.           Learning a new language is a fun challenge:

Learning a new language takes you on an adventure. You learn new cultures, new vocabulary, and, if you are open to it, new people as well. If you have fun while learning, it doesn’t feel like learning anymore; on the contrary, it feels more like a voyage of discovery.

Overall, multilingualism offers many advantages. And RongoBooks is here to help you in this fine journey of discovery!

RongoBooks.com
RongoBooks publishes foreign-language books in English, German, and Spanish. At RongoBooks, we believe that you learn a language by reading. You study the vocabulary, grammar, and rhythm of sentences in your target language. That is why we are committed to publishing books in easy-to-read language for every age group, every level, and every subject. We strive for diversity and inclusion by making reading accessible in this way.

Books in English, German, and Spanish
We have books for young and old, for reading levels A1 to B1 and in English, Spanish and German. Among our books, we have both fiction and non-fiction. Our books are both original texts in easy language and retellings of well-known books and classics. For example, you can read Jane Eyre in English, and then also in Spanish.

Bilingual books
In addition to foreign-language, monolingual books, we also have bilingual books. In our bilingual books, the translations are always shown on opposite sides. For example, first, you read the part in Dutch and then immediately after that the part in Polish. This way you can compare the two languages by reading them side by side.

Our offer includes books in Polish-Dutch, Ukrainian-Dutch, and Chinese-Dutch. A new book in Turkish-Dutch will also be released soon. The well-known stories of Nasreddin Hodja, an Islamic cleric known in the Islamic world for his humorous stories and anecdotes, will then be published in Dutch and Turkish.

Are you curious about our books? Then be sure to take a look at our website! And would you like to know more about our new bilingual book? Then subscribe to the RongoBooks newsletter and stay informed about new books.


Meertaligheid: friend or foe?

Meertaligheid: friend or foe? Je krijgt er veel over te horen. Dat meertaligheid zou zorgen voor een taalachterstand bij kinderen of dat het een negatief effect zou hebben op je moedertaal. Daarnaast worden niet alle vormen van meertaligheid gewaardeerd. Sommige talen worden als beter geacht dan anderen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Bij uitgeverij RongoBooks is meertaligheid geen foe.

Meertaligheid biedt talrijke voordelen. Hier zijn vijf redenen waarom meertaligheid voor jou een friend kan zijn:

  1. Meertaligheid verdiept je in verschillende culturen:

Meertaligheid moedigt je aan om meer te leren over andere talen en andere culturen. Als resultaat biedt meertaligheid meer inzicht in verschillende perspectieven en gevoeligheid ten opzichte van andere culturen.

2. Meertaligheid biedt je voordelen op vlak van taal:

Je brein maakt automatisch linkjes met andere talen. Wat lijkt op jouw taal zal je vaak al kunnen afleiden uit de tekst die je leest in een andere taal. Zo lijkt friend heel erg op vriend.
Dankzij je kennis in andere talen heb je ook een brede kennis aan woordenschat. Het laat je toe om met een breed publiek om te gaan en communicatieve vaardigheden op te bouwen.

3. Meertaligheid biedt je cognitieve voordelen:

Cognitieve voordelen zijn voordelen op het vlak van denken en informatie verwerken. Je brein leert zich aan te passen in verschillende talen. En dat uit zich ook op andere taken die buiten taalvaardigheid liggen. Een meertalig persoon kan bijvoorbeeld sneller omgaan met problemen. Daarnaast kan meertaligheid je geheugen trainen, wat op latere leeftijd van pas komt!

4. Meertaligheid helpt je op vlak van werk:

Meertaligheid is in de wereld van vandaag erg aantrekkelijk. Meer en meer mensen zijn meertalig en dat is in een geglobaliseerde wereld zoals de onze zeker een troef.

5. Een nieuwe taal leren is een leuke uitdaging:

Door een nieuwe taal te leren ga je op avontuur. Je leert nieuwe culturen kennen, nieuwe woordenschat kennen en, als je er voor openstelt, ook nieuwe mensen kennen. Als je plezier hebt bij het leren voelt het niet eens meer als leren, integendeel, dan voelt het eerder als een ontdekkingsreis.

Over het algemeen biedt meertaligheid dus vele voordelen. En RongoBooks is hier om jou in deze fijne ontdekkingsreis te helpen!

RongoBooks.com
RongoBooks geeft anderstalige boeken uit in het Engels, Duits en in het Spaans. Bij uitgeverij RongoBooks denken wij dat je door te lezen een taal leert. Je leert de woordenschat, de grammatica en het ritme van de zinnen in je doeltaal. Daarom zetten wij in op het uitgeven van boeken in eenvoudige taal voor elke leeftijdsgroep, elk niveau en over elk onderwerp. Wij streven naar diversiteit en inclusie door het lezen op deze manier toegankelijk te maken.

Boeken in het Engels, Duits en Spaans
Wij hebben boeken voor jong en oud, voor leesniveaus A1 tot B1 en in het Engels, Spaans en Duits. Tussen ons aanbod hebben wij zowel fictie als non-fictie. Onze boeken zijn zowel originele teksten in makkelijke taal als hertalingen van bekende boeken en klassiekers. Zo kan je bijvoorbeeld Jane Eyre lezen in het Engels, en daarna ook in het Spaans.

Tweetalige boeken
Naast anderstalige, eentalige boeken hebben wij ook tweetalige boeken. In onze tweetalige boeken worden de teksten steeds aan elkaars zijde getoond. Zo lees je bijvoorbeeld eerst het stukje in het Nederlands en daarna onmiddellijk het stukje in het Pools. Op deze manier kan je de twee talen vergelijken door ze zij aan zij te lezen.

Ons aanbod biedt onder andere boeken aan in het Pools-Nederlands, Oekraïens-Nederlands en Chinees-Nederlands. Binnenkort komt ook een nieuw boek uit in het Turks-Nederlands. De bekende verhalen van Nasreddin Hodja, een islam-geestelijke bekend in de islamitische wereld om de humoristische verhalen en anekdotes, worden dan geschreven in het Nederlands en in het Turks.

Ben jij benieuwd naar onze boeken? Neem dan zeker een kijkje op onze website! En wil jij meer weten over ons nieuw tweetalig boek? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van RongoBooks en blijf zo op de hoogte van nieuwe boeken.

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *