favicon

Je kunt tussen 09:00 en 17:00 ook telefonisch bestellen via: +31 (0)20 - 520 60 70

My Cart

Internationale Dag van de Moedertaal

Op 21 februari vieren we de jaarlijkse Internationale Dag van de Moedertaal, erkend door UNESCO. Deze dag staat in het teken van culturele en taalkundige diversiteit en meertaligheid. Meertaligheid moet worden erkend als een positieve kracht in onze samenleving, niet als een hindernis.

Je hoort het vaak: leerlingen spreken maar één taal terwijl hun ouders tweetalig zijn. Dit heeft vaak te maken met de angst van ouders dat hun kinderen hun eerste taal niet goed zullen kunnen spreken of dat ze moeilijkheden zullen ervaren op school. Dit zorgt er echter voor dat kinderen een belangrijk deel van hun achtergrond en identiteit verliezen, terwijl meertaligheid eigenlijk meer goed dan slecht doet. (Wil je meer weten over de voordelen van meertaligheid? Ga dan naar de blogpost: ‘Meertaligheid: friend or foe?‘)

Tegenwoordig tonen meerdere bronnen aan dat meertaligheid een positieve impact heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Er zijn ook steeds meer informatieve bronnen en tools beschikbaar om kinderen op een efficiënte manier een taal aan te leren. Ook voor volwassenen is het leren van een taal gunstig! Het traint je brein en helpt je meer te leren over verschillende talen en culturen.

Het wordt dus tijd dat iedereen meertaligheid omarmt, en dat doet RongoBooks.com met haar anderstalige en meertalige boeken! Rong Books is de zusteruitgeverij van Eenvoudig Communiceren, dé uitgeverij van boeken in toegankelijke taal. Ook Rong Books biedt boeken in eenvoudige taal, maar dan in vreemde talen, zoals Engels, Duits en Spaans. Onze boeken zijn geschreven op leesniveaus van 0 tot A1 naar A2/B1 en bieden de mogelijkheid om een nieuwe taal te leren, ongeacht je leesniveau.

Naast eentalige boeken in het Engels, Spaans en Duits, heeft Rong Books ook meertalige boeken. Deze boeken zijn geschreven in twee talen: in het Nederlands en in een vreemde taal, zoals Turks, Oekraïens, Pools en Chinees. De twee talen staan naast elkaar geschreven, zodat lezers de talen nauwkeurig met elkaar kunnen vergelijken.

De boeken van Rongo Books zijn dus eenvoudige en handige tools voor mensen die een tweede taal willen leren of voor ouders die toegankelijke anderstalige boeken zoeken voor hun kinderen. Vier jij ook de Internationale Dag van de Moedertaal? Ben je geïnteresseerd in onze meertalige en anderstalige boeken? Ga dan naar onze boeken op www.rongobooks.com!

————————————————ENG ———————————————–

The International Mother Language Day!

On February 21, we celebrate the International Mother Language Day, recognized by UNESCO. This day focuses on cultural and linguistic diversity and multilingualism. Because multilingualism should be recognized as a positive tool in our society and not as an obstacle.

It’s a recurrent situation: children speak only one language while their parents are bilingual. Often, this has to do with parents’ fear that their children will not be able to speak their first language properly or that they will experience difficulties at school. However, this results in children losing an important part and link to their background and identity, while multilingualism does more good than harm. (Want to know more about the benefits of multilingualism? Go to the blog post: ‘Multilingualism: friend or foe?’)

Today, multiple sources show that multilingualism has a positive impact on children’s language development. There are also more and more sources with informative tools to teach your children a language efficiently. Learning a language is also good for older people! You train your brain and learn more about different languages and cultures.

So, it’s time for everyone to embrace multilingualism, and that’s what RongoBooks.com does with its foreign language and multilingual books! Rong Books is the sister publisher of Eenvoudig Communiceren, the publisher of books in easy-to-read language. Rong Books also produces books in easy-to-read language and does so in foreign languages, namely English, German, and Spanish. Our books are written from reading level 0 to A1 to A2/B1 and offer the opportunity to learn a new language, whether you have a low or high reading level.

In addition to monolingual books in English, Spanish, and German, Rong Books also has multilingual books. These books are written in two languages: Dutch and a foreign language, including Turkish, Ukrainian, Polish, and Chinese. The two languages are written side by side so that readers can closely compare the two languages.

Rongo Books is a handy tool for people who want to learn a second language or parents looking for accessible foreign language books for their children. Are you also celebrating International Mother Language Day? Are you interested in our multilingual and foreign language books? Then visit our books at www.rongobooks.com!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *