favicon

Je kunt tussen 09:00 en 17:00 ook telefonisch bestellen via: +31 (0)20 - 520 60 70

My Cart

Jane Austen en de gezusters Brontë

Wat hebben Jane Austen en de gezusters Brontë gemeen? Het zijn allemaal zeer invloedrijke schrijfsters die in de 19e eeuw in Groot-Brittannië leefden. En het zijn vrouwen.

Jane Austen en de gezusters Brontë hebben een onmiskenbare invloed gehad op de Engelse literatuur. Hun werken worden vaak beschouwd als klassiekers. Daarom maken ze deel uit van onze serie ‘Express Classics’. De ‘Express Classics’ promoten teksten die deel uitmaken van de klassieke literatuur. We willen benadrukken dat het lezen van klassiekers niet saai is. Integendeel, het lezen van klassiekers kan de werking van cultuur en maatschappij in een bepaalde periode laten zien. En dat is wat deze auteurs doen. Jane Austen en de gezusters Brontë hebben fantastische liefdesverhalen geschreven. Ze vertelden ook belangrijke verhalen over de status van vrouwen in de jaren 1800. Daarom willen we hun boeken met je delen!

‘Trots en Vooroordeel’ – Jane Austen

‘Trots en Vooroordeel’ fascineert lezers omdat het

gaat over trouwen, rijkdom en sociale klasse. De lezer volgt de hoofdpersoon, Elizabeth Bennet, terwijl ze met deze kwesties omgaat. Ze oordeelt vaak te snel over mensen, vooral over Mr. Darcy. Hij is een man met rijkdom en trots.

Zullen deze trots en vooroordelen leiden tot een gelukkig einde?

 

 

 

 

 ‘Jane Eyre’ – Charlotte Brontë

Charlotte Brontë schreef ‘Jane Eyre’ in 1847 onder de naam Currer Bell, omdat romans van vrouwen niet vaak werden gepubliceerd.

Het vertelt het verhaal van de wees Jane Eyre die gouvernante wordt op Thornfield Hall. Hier wordt ze verliefd op de eigenaar, Mr. Rochester – en ontdekt zijn vreselijke geheim.

 

 

 

 

 

‘Woeste Hoogten’ – Emily Brontë

‘Woeste Hoogten’ was de enige roman van Emily Brontë. Net als Charlotte Brontë publiceerde zij de roman onder de naam Ellis Bell.

Ze vertelt het verhaal van een weesjongen, Heathcliff, die wordt opgevoed door de familie Earnshaw in Woeste Hoogten. Hij wordt verliefd op hun dochter, Cathy Earnshaw. Deze liefde obsedeert hem en brengt hem in conflict met de familie Linton, die vlakbij woont in Thrushcross Grange. Het brengt Heathcliff ertoe om jarenlang boosaardige wraakacties te ondernemen.

 

 

 

Van alle romans zijn vele toneelstukken en films gemaakt. Daarnaast worden ze veel bestudeerd op scholen en universiteiten.

Ben jij geïnteresseerd in hartstochtelijke liefdesverhalen die vaak diepe gevoelens van jaloezie en soms zelfs haat oproepen? Dan zijn deze romans echt iets voor jou! De makkelijk te lezen versies zijn toegankelijk voor alle lezers. Dankzij deze boeken kun je gemakkelijk je Engels bijschaven zonder je te vervelen. Neem dus maar snel een kijkje op onze website!


Jane Austen and the Brontë sisters

What do Jane Austen and the Brontë sisters have in common? They are all very influential writers living in the 19th century in Britain. And they are women.

Jane Austen and the Brontë sisters have had an undeniable impact on English literature. Their works are often considered key texts. That is why they are part of our series called the ‘Express Classics’. The ‘Express Classics’ promotes texts that are part of classical literature. We want to underscore that reading classics is not boring. On the contrary, reading classics can show the workings of culture and society in a given period. And that is what those authors do. Jane Austen and the Brontë sisters have written fantastic love stories. They have also shared important stories about the status of women in the 1800s. That is why we want to share their works with you!

 

Pride & Prejudice by Jane Austen

Pride and Prejudice fascinates readers because it
deals with marriage, wealth and social class. The reader follows the main character, Elizabeth Bennet, as she deals with these issues. She often judges people too quickly, especially Mr. Darcy. He is a man of great
wealth and pride.

Will this pride and prejudice lead to a happy ending?

 

 

 

 

 

 

Jane Eyre by Charlotte Brontë

Charlotte Brontë wrote Jane Eyre in 1847, under the name Currer Bell, as novels by women were not often published.

It tells the story of the orphan Jane Eyre who becomes a governess at Thornfield Hall. Here she falls in love with its owner, Mr. Rochester – and discovers his terrible secret.

 

 

 

 

Wuthering Heights by Emily Brontë

Wuthering Heights was Emily Brontë’s only novel. Like Charlotte Brontë, Emily published the novel under the name Ellis Bell.

It tells the story of an orphan boy, Heathcliff, who is brought up by the Earnshaw family at Wuthering Heights. He falls in love with their daughter, Cathy Earnshaw. This love obsesses him and brings him into conflict with the Linton family, who live close by at Thrushcross Grange. It leads Heathcliff to commit wicked acts of revenge for many years.

 

 

All novels have been made into many plays and films, and are studied widely in schools and colleges.

If you are interested in passionate love stories which often bring forth deep feelings of jealousy and sometimes even hate, these novels are for you! The easy-to-read versions are accessible for all readers. Thanks to these books you can learn and improve your English easily without getting bored. So, take a quick look at our website!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *